USA, Kalifornien, Hesperia 1998 / riding2

04.06.2002

riding2